Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնութիւն մարդոյ ի ազգէ եւ ի ժողովրդենէ Հայոց մկրտելոց եւ հաւատացելոց ի Քրիստոս, կարօղ է գնել երկիր վասն ժառանգութեան իւրոյ եւ վաճառել երկիր իւր ումեք առն ի նոյն ազգէ եւ դաւանութեամբ, այսմ մտածութեամբ զի ամենայն զոր ինչ ի բերմանէ երկրին գոյանայ հատուցանել հարկ, մաքս եւ հաս բաժին եւ այլն, առ ի Տունն Հայոց օրինօք Հայոց: