Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում տան եւ կամ փողոցի ով ոք յանկարծ մեռանիցէ ով ոք որ մերձ ի նմայ եթէ ընտանի եւ եթէ օտարական գտեալ անդ ի ժամանակի մահուան առն յայնմիկ, պարտ է մնալ անդ անշարժ եւ ազդ առնել տունն դատաստանի դատաւորի քաղաքին, եւ ի դատաստանէ պարտ են առաքել մի ի դատաւորաց եւ մի բժիշկ զի երթիցեն որոնեսցեն պատճառն մահուան եւ ընդունեսցեն վկայութիւն ի արանց մերձ դիոյն ննջեցելոյն, այս վկայութիւնս կարի հռչակաւոր լինիլ, եւ ապա տացեն հրաման դին թաղելոյ: