Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն վրէժխնդրութիւն ի միջի նախատողի եւ նախատեցելոյ պարտ է միմեանց երկուց անձամբ միայն լինի գիտութեամբ եւ ընդունելութեամբ երկոցունց, այլ ո'չ գաղտնի եւ դաւաճանութեամբ, եւ եթէ նախատօղն զղջասցի եւ գոչէ մեղայ նախատեցեալն պարտ է թողուլ նմայ, եւ եթէ ի պատճառէ այսպիսի վրէժխնդրութեան մինն մեռցի ի ձեռանէ միւսոյն նա' որ կենդանի մնացեալ մեռցի ըստ Օրինօք հրամանաւ դատաստանի: