Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պաշտօնատար բանադրեալ եթէ ի նախարարէ եւ եթէ ի Տանէն Հայոց, եւ եթէ զոր ինչ ծայրագոյն իշխանէ որ իցէ կալով մնասցէ բանադրեալ, եւ ի տեղի նորա մտցի տեղակալ նորայ մինչեւ բանադրեալն դատեսցի ի դատաստանի, եթէ առաջի ատենի կացցէ անպարտ կարի նորոգել նմայ եւ նստուցանել ի աթոռ պաշտօնի իւրոյ: