Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք ի մէնջ զինուոր, եթէ հասարակ ժողովուրդ ի ժամանակի պատերազմի, եթէ գուցէ հարկաւորութիւն ինչ գրել առ բարեկամ եւ ընտանին իւր, որում իցէ բնակեալ ներ կառավարութեան թշնամու, գրեցեալն իւր բացարձակ ընծայեսցէ առ զօրագլուխն մեր զի սա' առաքեսցէ ընդ պատգամատարաւ իւրով առ քաղաքն, եւ կամ բերթն թշնամեաց եւ գտցէ պատասխան բացարձակ հանձնեսցի Տեառն իւրոյ եթէ իցէ յստակ եւ մաքուր ի ամենայն լրոյ պատերազմական: