Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն արու որ հասանի ի հասակս երկոտասան ամաց հարկ ի վերայ ծնողաց լիցի առաջին ժառանգութենէ ի ստացուածքէն իւրեանց գնեսցեն թֆանկ մի եւ սուսեր մի տացեն տղային եւ հարկիցեն նմա մտանել արհեստս զինուորի: