Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի միջի բոլոր փոխանորդաց ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի Այրս ինն սեպհական յազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ վասն սպարապետութեան, որ երիս ի սոցանէ համարեսցի մի սպարապետ, այսինքն առաջին. Երկրորդ եւ երրորդ անուանելով կարմիր սպարապետ, կապուտ սպարապետ եւ դեղին սպարապետ, որ ըստ իւրաքանչիւր երիս անձինք գտցի մի պաշտօն, եւ ի տանէն հայոց տացի սոցայ նամակ պաշտօնատարութեան երիս ամաւ ժամանակաւ ըստ նմանութեան Օրինակի: