Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւնն ժողովրդեան ի գաւառէն Բզնունեաց եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ Տեառն Միքայէլ Գինունիդ, եւ երդմնելով քոյ առաջի ատենի տանուտէրաց հայոց, հաստատեցաք ի սիրտս մեր հաւատարիմ քեզ ի վերայ Տանն Հայոց, տուաք պաշտօն դատաւորութեան քեզ ի վերայ քաղաքին յԵրեւանու ի Աշխարհն Արարատու Հայոց, ժամանակաւ երիս ամաւ, զի Օրինագէտ Միքայէլ Գինունիդ նստցես ի յաթոռ պետ դատաւորի եւ ընդ խորհրդակցօք դատաւորօք դատեսցես ի վերայ ամենայն բնութեան մարդոյ բնակեալ ի վիճակս քաղաքին յԵրեւանու, ըստ Օրինօքն Հայաստանեաց տուաք հրաման քեզ զի ընդունեսցես խորհրդակից քեզ ÿ եղբայրակից դատաւոր ի պաշտօն խորհրդակցութեան ութն արանց բարեաց Օրինագիտաց ի սեպհական ազգէն հայոց եւ ի միջէ բնակօղաց ի վիճակս քաղաքին Երեւանու, եւ ի ընտրօղութենէ եւ նամակ պաշտօնէիւք ձեռնադրեալ ի խոհեմազարդ զինուորական իշխանէն եւ խորհրդակցէ իւրմէ յԵրեւանու, դատել ժողովուրդս ժամանակաւ երիս ամաւ, տուաք իշխանութիւն քեզ զի տացես իշխանութիւն պաշտօնի առ դպիրս եւ գծագիրս կալ ի պաշտօնս դպրութեան եւ գծագրութեան առաջի ատենի դատաստանի յԵրեւանու, վեց դպրիս եւ երեք գծագիրս, ամենեքեան սեպհական ազգէն հաւատացեալ ի Քրիստոս ըստ Օրինօք Հայաստանեաց տուաք իշխանութիւն քեզ ունիլ կամս երկուս ի ժամանակի վճռոյ եւ ի կարգադրութենէ Օրինացն հայոց, փակեցաք ակն եւ ձեռն քոյ զի մի' հայեսցես երեսս եւ արժանաւորութիւնս գանգատօղի եւ դատախազի, եւ մի' ընդունեսցի ձեռն քոյ կաշառս ի վերայ իրաւանց, կալով մնասցես ի աթոռ դատաստանի դատել քաղցրութեամբ ժողովուրդն վիճակին յԵրեւանու ըստ Օրինօքն Հայաստանեաց հաւատարմաբար Տանն Հայոց, գրուեցաւ ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք Տանն Հայոց այսմ աւուր յունվարի ամսի մին յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Միքայէլ իշխան,
Մանուէլ Գծագիր.
Սեղբեստրոս արք Եպիսկոպոս,
Երկրորդ տանուտէր,
Վրթանէս Կաղնոյ
երրորդ տանուտէր,
Գալստան Կաղզվանու
չորրորդ տանուտէր:

Օրինակ նամակի Սպարապետութեան: