Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն կին ամուսնացեալ որում այրն նորա բանտ արկեալ իցէ, կարող է ազատապէս մտանել ի բանտ կալ եւ ելանել եւ մնալ ընդ առն իւր եթէ ինքն կամեսցի: