Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք զինուոր եւ կամ զօրագլուխ թշնամեաց, տալով անձն իւր գերութիւն հայոց, եւ յառաջ քան զփոխիլ նմայ ընդ գերիս մեր եւ կամ առաջ քան թէ խաղաղութիւն ի այնմ պատերազմի, եթէ առնու սուր եւ կամ արձակեսցի ընդ դէմ հայոց, եւ կամ ի ձեռս վեր կալցի առ ի հարկանել եւ կամ հարկանիցէ, եւ կամ փախիցէ մահու մեռանիցէ: