Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պարտական եթէ յառաջ քան զգանգատելոյն պարտատիրաց իւրոց յօրինեսցի համարս ամենայն ստացուածոց իւրոց եւ պարտուց եւ մուծանէ տուն դատաստանի որում աշխարհի ինքն բնակի, եւ երդմնեսցի առաջի դատաւորի արդարութիւնն յօրինեալ համարոյն իւրոյ, նոյն ժաման գտցի թուղթ ազատութեան ի պարտուց, եւ յանձն արասցէ ամենայն ստացուածս իւր ի ձեռին դատաստանի, զի դատաստանն, ընտրելով ոմն յանձնեսցի ստացուածքն պարտականին ի ձեռին ընտրելոյն իւրոյ հրամանաւ, զի վաճառեսցի ստացուածք պարտականին, ի նմանէ հատուցանէ ֆի հարիւրին հինգ վարձ վաստակող առն ընտրելոյն, եւ հարիւրին մին կերակուր պարտականին, եւ հարիւրին իննսուն եւ չորս, մնացորդն հաւասարապէս բաժանեսցի ի վերայ պարտատերաց, եւ պարտականն ազատ մնասցէ ի մնացորդ պարտուց իւրոյ: