Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ժամանակի խաղալոյ բանակի ի տեղիս` տեղիս հարկաւոր է ամենայն հազարապետ գնդաւ իւրով կարգաւ ընթանասցէ մի' խառնեսցի ի միոյ գնտէ զօրք առ ի գունտս միւսոյ: