Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի միջոց երից ամաց ժամանակի ի պատճառէ մեռանելոյ, եւ կամ ի պատճառէ մեղաց իւրոյ անկանելոյ նախարարն ի պաշտօնէ ի տեղի նորայ մտցի երկրորդ խորհրդակիցն, եւ ընկալցի հրովարտակ պաշտօնատարութեան ի Տանէ Հայոց ըստ Օրինօք, պատուեսցի մէնջ հայոց պաշտօնատար նախարարութեան որպէս 51երորդ յօրէնս, ելանելով երկրորդ խորհրդակիցն ի տեղէ խորհրդակցութենէ առ ի պաշտօն նախարարութեան մնալով աթոռ նորայ դատարկ, յայնժամ ի վեր ելցեն ամենայն խորհրդակիցք ըստ իւրաքանչիւր աստիճանի մի աստիճան ի վեր եւ ի տեղի երեքտասան աստիճանին որ մնասցէ դատարկ ընտրեսցի այր ոմն նոր ի Տանէն Հայոց եւ հրովարտակաւ մուծցէ առ ի տեղի երեք տասաներորդ աստիճանն խորհրդակցութեան զի գտցի լրումն երկոտասան խորհրդականաց միշտ անպակաս: