Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ չափազանց վարեսցէ կեանս իւր եթէ պճնիլ եւ հանդէս առնել, եւ դատարկաբանութեամբ եւ զամենայն զոր ինչ իրօք տալ վատ նշաւակ ժողովրդոց յարուցանել նախանձ արանց բարեաց, նախ եւ երկրորդ անգամ խրատեսցի քաղցրութեամբ ի մայր դատաւորէ աշխարհին, եթէ նա ո'չ զսպեսցի վարքն իւր` մտցէ ի բանտ մինչ ընդունի բարեպէս կալ ամենայն աւուրս կենաց իւրոց: