Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Երդմնողն հարկաւոր է երդմնիլ առաջի ատենի իշխանի եւ միոյ գծագրի դնելով աջու ձեռն իւր ի վերայ Սուրբ կտակարանի, եւ ձախոյ ձեռն ի վերայ կրծոց իւրոց, եւ պարզ բառիւ բերանով իւրով խոստովանիլ զոր ինչ երդմնելոց է, եւ խոստանալ զոր ինչ կատարելոց է, յետոյ խոնարհիլ համբուրել կտակարանն եւ ձեռնադրել թուղթն, որում բանք ի բերանոյ երդման իւրոյ գտցի Շարադրեալ, այսպէս կատարումն լինի երդման:

Օրինակ երդման Հայրապետին եւ կամ փոխանորդին իւրոյ: