Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնութիւն մարդոյ ծնեալ ի յերեսս երկրին Հայեաստանեաց ունի պատիւ անուանիլ զինքն Հայ, յորմէ յազգէ եւ որում դաւանութեամբ որ իցէ հարկաւորէ նմայ խօսիլ եւ կարդալ Հայոց բառիւ եւ տառիւ: