Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնութիւն մարդոյ բնակեալ ի յերեսս երկրին Հայոց որում կերպի սովորութեան, որ ունի այժմոյս պաշտել զԱստուածն իւր, նոյն գունակ կացցե եւ մնասցէ ի վերա'յ հաւատոյն Աստուածպաշտութեան իւրոյ, մի' ոք ունիցի իշխանութիւն արգելման նոցայ ով ոք իցէ: