Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնութիւն մարդոյ ի յերեսս երկրին Հայոց եթէ ի հաւատացեալ ի Քրիստոս եւ եթէ անօրէն կացցէ եւ մնասցէ ազատապէս տէր եւ թագաւոր ի վերայ ընչից իւրոց, միայնակ հնազանդելով օրինացն Հայոց եւ հատուցանելով հարկ, մաքս, հաս եւ այլն ըստ օրինօք առ Տունն Հայոց: