Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զոր ինչ հատոր Օրինաց որում ժամանակի ընտրողութեան եթէ գտցի հակառակ ոք ընդդէմ կամաց ընկերի իւրոյ վիճել ճառել իրաւացուցանել, արդարացուցանել, այլ հարկ լիցի ի վերայ հակառակօղին մինչեւ երիս անգամ ժողովման Օրն ազատապէս ընդդիմանալ եւ խօսել պատճառն մտաց իւրոց եւ ի չորրորդ անգամ ժողովումն հանիցեն թիւ տանուտերաց կողմն այո' եւ կողմն ո'չ, որում կողմ որ բազմասցի թիւ կամաց մինչեւ միայնակ միով բերանաւ յաւելի քան թէ միւսն, հաստատեսցեն կամս յաւելորդ արանց, եւ պակասագոյնքն անխտրանօք եւ աննախանձաբար հաճեսցեն, եւ միաբան ընդունեսցեն արդարութիւն եւ հաստատեսցեն նոյն ի յօրէնս միմիայն Հայրապետն հայոց եւ կամ Եպիսկոպոս փոխանորդն նորայ եւ նախարարն հայոց, համարեսցի երկուս ձայնս իբր կամք երկու անձանց եւ ունեսցեն պատիւ զօրութեան երկու արանց, զի կամք նոցայ համարեսցի երկուս, այսինքն թէ հայրապետ, թէ նախարար ի թուաբանութիւն կամաց համարեսցի երկու կամք Հայրապետին եւ երկու նախարարին, մնացորդք տանուտէրաց ըստ իւրաքանչիւրոյ մի: