Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի միջէ բոլոր փոխանորդացէ ի տանէն Հայոց ընտրեսցին արք երկոտասան սեպհական յազգէն Հայոց աւանդութեամբն հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցւոյ Տեառն պատուոյ եւ գաւառի վասն խորհրդակցութեան նախարարին հայոց, եւ ի տանէն հայոց տացի սոցայ նամակ պաշտօնի խորհրդակցութեան ժամանակաւ զամենայն աւուրս կենաց իւրեանց աստիճանաւ երկրորդ երրորդիւ մինչեւ ցերեքտասաներորդ աստիճան, եւ նամակ պաշտօնատարութեան սոցայ լիցի ըստ Օրինօք որպէս Օրինակն: