Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ես Սեղբեստրոս շնորհօքն զԱստուծոյ արք Եպիսկոպոս Աղձնու, խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ եւ առաջի ձեր եղբարք, եւ երդնում ի վերայ Սուրբ կտակարանիս, որ եմ ծնունդ սեպհական ազգէն հայոց հաւատացեալ ի Քրիստոս աւանդութեամբն Հայաստանեաց սուրբ եկեղեցւոյ շնորհօքն Աստուծոյ արք Եպիսկոպոս Աղձնու եւ փոխանորդ ծայրագոյն Հայրապետին եւ եղբայրակից իմոց Եպիսկոպոսաց ամենայն հայոց խոստանամ առաջի Աստուծոյ եւ ձեր, զի կալով մնասցեմ հաստատուն ի վերայ այսմ հաւատոյս եւ սիրոյ ի վերայ ազգին իմոյ, եւ հնազանդ Օրինացն կարգադրութեանն տանն հայոց զամենայն աւուրս կենաց իմոց:

Վկայեմք, որ երդմնեաց
եւ ձեռնադրեաց.
Շմաւօն իշխան.
Մաղաքիայ Գծագիր.
Սեղբեստրոս արք
Եպիսկոպոս.

Օրինակ երդման Տանուտերաց: