Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ես Միքայէլ ի գեղջէն Մեղրու խոստովանիմ առաջի յԱստուծոյ եւ առաջի ձեր եղբարք, եւ երդնում ի վերայ Սուրբ կտակարանիս, որ եմ ծնունդ սեպհական ազգէն հայոց, հաւատացեալ ի Քրիստոս աւանդութեամբն Հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ, եւ փոխանորդ հայոց ի աշխարհին Նախիջեւանայ, խոստանամ առաջի յԱստուծոյ եւ ձեր եղբարք, զի կալով մնասցեմ հաստատուն ի վերայ այսմ հաւատոյս եւ սիրոյ ի վերայ ազգին իմոյ եւ հնազանդ Օրինացն կարգադրութեան տանն Հայոց զամենայն աւուրս կենաց իմոց:

Վկայեմք, որ երդմնեաց
եւ ձեռնադրեաց.
Շմաւօն Գծագիր.
Միքայէլ Մեղրու:

Օրինակ առաջին նամակին պաշտօնատարութեան ի տանէն Հայոց, որ պարտ է ելանել ի Հայրախնամ Հօրէ Հայաստանեաց: