Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւնն ժողովրդեան յաշխարհէն Աղվանից եւ թուղթ փոխանորդութեան իւրեանց ընդ ձեզ Վրթանէսիդ ի գեօղջէն Կաղնու եւ Արիստակէսիդ ի գեօղջէն Արզնկանայ, ըստ Օրինաց կարգադրութեան հայոց ի միջէ ձերմէ մեք ընկալաք Վրթանէսդ Կաղնոյ եղբայրակից մեր հաւատարիմ տանն հայոց եւ ի վերայ երդման եւ արժանաւորութեան քոյ, տուաք քեզ նամակ Շնորհաց եւ պաշտօն ի տանուտէրութեան ժամանակաւ երիս ամաւ ի մէջ տանն հայոց, զի դու Տեառն Վրթանէսդ Կաղնու նստցիս ի երրորդ աթոռ տանուտէրութեան ի բարձրագահ եւ բարեվարք տանն հայոց, եւ ունիս իշխանութիւն զի տանուտէրամբ հանդերձ տացես իշխանութիւն ամենայն պաշտօնի նամակօք ամենայն պաշտօնատարաց, զի ելանեն իւրաքանչիւր գործ, եւ ունիս իշխանութիւն ըստ տանուտէրամբ հանդերձ ըստ Օրինօք Հայաստանեաց հրամայել ի վերայ ամենայն բնութեան մարդոյ ի յերեսս երկրին Հայաստանեաց, գրուեցաւ ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք տանն հայոց յամսեանն դեկտեմբերի 20. յամի Տեառն փրկչին մերոյ Քրիստոսի 1773:
Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ հանձնեցին.
Միքայէլ իշխան,
Մանուէլ Գծագիր.
Իշխանութեամբն ամենայն
Հայոց Հայրախնամ Մաղաքիայ.
Սեղբեստրոս արք Եպիսկոպոս,
Երկրորդ տանուտէր Հայոց:

Օրինակ նամակի Պաշտօն երրորդ տանուտէրութեան: