Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան յաշխարհէն Տուրուբերնոյ, եւ թուղթ փոխանորդութեան իւրեանց ընդ ձեզ Գալստանիդ գեղջէն Կաղզվանու, եւ Մարտիրոսիդ գեղջէն Մալաշակերտու, ըստ Օրինացն կարգադրութեանն հայոց ի միջոցէ ձերմէ մեք ընկալաք Գալստանդ Կաղզվանու եղբայրակից մեր հաւատարիմ Տանն Հայոց, եւ ի վերայ երդման եւ արժանաւորութեան քոյ տուաք քեզ նամակ Շնորհաց եւ պաշտօն ի տանուտէրութեան ժամանակաւ երիս ամաւ մէնջ Տանն Հայոց, զի դու Տեառն Գալստանդ Կաղզվանու նստցիս ի չորրորդ աթոռ տանուտէրութեան ի բարձրագահ եւ բարեվարք Տանն Հայոց, եւ ունիս իշխանութիւն զի տանուտէրամբ հանդերձ տացցես իշխանութիւն ամենայն պաշտօնի նամակօք, ամենայն պաշտօնատարաց զի ելանեն իւրաքանչիւր ի գործ, եւ ունիս իշխանութիւն ընդ տանուտէրամբ հանդերձ ըստ Օրինօքն Հայաստանեաց, հրամայել ի վերայ ամենայն բնութեան մարդոյ ի յերեսս երկրին Հայաստանեաց, գրուեցաւ ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք տանն հայոց յամսեանն դեկտեմբերի 20. յամի Տեառն փրկչին մերոյ Քրիստոսի 1773:
Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Միքայէլ իշխան,
Մանուէլ Գծագիր.
Իշխանութեամբն ամենայն
հայոց Հայրախնամ, Մաղաքիայ
Սեղբեստրոս արք եպիսկոպոս,
Երկրորդ տանուտէր Հայոց,
Վրթանէս Կաղնոյ երրորդ
տանուտէր Հայոց:

Բացատրութիւն միաբանութեան Հայոց: