Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Այլ եթէ գուցէ զի այժմ եւ կամ յապա ժամանակ ընդ ժամանակս ելցէ ոմն, եւ կամ ոմանք ի սերնդոց նախնոյ մերոյ Հայկայ, եւ կամ հաւատարմաց մերոց Վաղարշակայ եւ Բագրատայ ցանկանայցեն Նահապետութեան Հայաստանեաց անձամբ, եւ կամ որդէ որդի ժառանգութեամբ եւ երդմամբ խոստանայցէ պաշտել զԱստուած ըստ կերպին աւանդութեան Հայաստանեաց եկեղեցւոյ, հնազանդել Օրինաց, որ ելցէ ի Տանէն եւ ի տանուտէրացէ Հայոց եւ յանձն առնու ի վերայ իւր հատուցանել վնասն գործոց ձեռաց իւրոց ըստ Օրինօքն Հայաստանեաց կալով մնալ զամենայն աւուրս կենաց իւրոց մի եւ նոյն զօրութեամբ որպէս գլուխ 51. յօրէնս նախարարութեան յայնժամ պարտ է մեզ սիրով ընդունիլ պատուիլ նմայ փառօք եւ պատուօք. եւ տալ նմայ նամակ պաշտօնի նախարարութեան որպէս 51 հատոր յօրէնս, նա' եւս յաւելորդ որ նա ժառանգորդն կալով մնասցէ ի պաշտօնի նախարարութեան զամենայն աւուրս կենաց իւրոց եւ ի ժամանակի պակասելոյ նորայ թէ ի պատճառս մահուան եւ կամ թէ ի պատճառս որոք մեղաց անկման առաջի սերունդն նորայ մտցէ պաշտօն ի տեղի նախնոյն իւրոյ մինչեւ յաւիտեան: