Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ գուցէ զի նախարարութիւնն Հայաստանեաց լինիցի ժառանգաւոր որդիք նախարարին մերոյ կարէ մտանել ի պաշտօն իշխանութեան, այսպէս երէց որդին ի պաշտօնս տեղակալութեան հօր, այսինքն նախարարութեան երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ որդիքն կարէ ստանալ պաշտօն երկրորդ սպարապետութեան եւ երկրորդ ասպետութեան եւ երկրորդ հրաձանի պետութեան, հնազանդ իւրաքանչ առաջնորդի իւրոյ, զամենայն աւուրս կենաց իւրոց, սոքայ ժառանգորդքս երբէք մի' ստանայցեն պաշտօն առաջին, ո'չ սպարապետութեան եւ ո'չ հրաձայնպետութեան, եւ սոքա ժառանգորդքս պարտեն հատուցումն առնել վնաս գործոց ձեռաց իւրեանց ըստ համեմատութեան Օրինացն Հայոց: