Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան յԱշխարհէն Գուգարացոց եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ եւ ի վերայ երդման քոյ հաստատեցաք ի միտս մեր հաւատարիմ մարտիրոսդ լինիլ Տանն Հայոց, տուաք քեզ նամակ շնորհաց եւ պաշտօն հրացի զինաց ժամանակաւ երիս ամաւ զի դու Տեառն Մարտիրոս Բամբկա' ձորու իշխեսցես ի վերայ ամենայն հրացի զինաց, որ վերայբերէ Տանն Հայոց, տուաք իշխանութիւն ձեզ որոնել եւ ջանալ թեթեւացուցանելոյ ծանրութիւնն զինաց եւ հետեւել ուղղակի ընթացուցանելոյ ամենայն զէն հրացու առ ի գործ, համեմատիլ ամենայն ծանրութեան թօփս ընդ կլօլն եւ սմբայն իւր, եւ զգոյշացուցանել կառապետ իշխանին ի յօրինելն կառոց զգոյշանասցէ զի գտցի թեթեւագնացս եւ հաստատուն, եւ տուաք իշխանութիւն քեզ զգոյշանալ եւ որոնել ի մէջ ամենայն քաղաքաց ամրոցաց եթէ գտցի պակասութիւն ինչ ի հրացի զինուց որպէս Օրէնէ հայոց որքայնութեամբ լինելոյ, յորդորեսցես զինապետին որ լցուցանէ պակասութիւնն եւ մեզ ազգ արասցես, տուաք իշխանութիւն քեզ զի ջանասցես գտանել արհեստաւորս հալելոյ երկաթի ի Աշխարհն Հայոց եւ յօրինել թօփ եւ կլօլ երկաթէ ծախիւք տանն հայոց, պատուիրեմք քեզ զի ջանասցես եւ պատուիրեսցես ամենայն թֆանգ, եւ փստօլ շինօղաց, որ ի յերեսս ամենայն երկրին մերոց ամենայն այսպիսի գործի արհեստաւորք ի յօրինելն թֆանգ եւ փստօլն համայն միակերպ երկայնութիւն. թէ կլօլի մեծութիւն, թէ սմբէն, թէ չախմախն եւ այլն, որ բեկանելով մի անգամ զինուց միւսոյն կարէ մուծանել տեղի նորա, տուաք հրաման քեզ կարգադրել կանօն ի մէջ ամենայն հրաց զինուորաց շրջեցուցանել զէնս հրաց համահաւասար կերպիւ եւ համեմատութեամբ միմեանց, եւ ամենայն աւուր ծագել առաւօտու վեց ժամու մինչ ի ութն ժամ առաւօտ մրզել, կրթել զինուորս հրացի զինաց միակերպ կարգադրութեամբ, բաց ի աւուրն կիրակէի լիցի հանգիստ ամենեցոյն ի կրթմանէ, գրուեցաւ ի դրունս եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին:
Միքայէլ իշխան.
Մանուէլ Գծագիր
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի լրտես Պետութեան: