Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յայտնի լինի ամենեցուն, որ ես Մարտիրոս որդոյ Բաղրամի յաշխարհէն Աղձնու եւ ի գաւառէն Պատիկու ի գեղջէն Փէրիրու վաճառեսցի տունն իմ որ կայ կազմեալ ի փողոցն վարդանեանց դրկից Մարտիրոսի որդոյ Մնացականի հարաւ կոյս, եւ Փիլիպպոսի որդոյ Ղազարու ի հուսիս կոյսն, եւ չափաւորութեամբ ի ափէ յարեւելեան կողմանէ առ արեւմուտ մինչեւ ի ծայր վաթսուն կանգուն, եւ ի հուսիսու առ հարաւ քառասուն կանգուն եւ երկու ըղուկ, այս միջոց բոլոր երկիրս շրջապատեալ պարսպիւք եւ շինութեամբ հիմանէ մինչեւ ի վեր կազմելօք թէ քարիւ, թէ փայտիւ, թէ երկաթիւ եւ զամենայն զոր ինչ ի նմայ ծառիւք բուսօք ջրհորօք եւ ակն ջրուց աղբերիւ բոլորովին վաճառեսցի Տեառն Դանիէլի որդոյ Պօղոսի մերոյ գեօղի բնակող վաճառականի չորս հարիւր քառասուն հայոց դրամ երծաթոյ, եւ բոլոր այս երծաթն ընկալայ ի մէջ ձեռին իմոյ գինն վերոյ ասացեալ տանն իմոյ, ի վերայ այս հատուցման թողի ամենայն կարողութիւն տէրութեան որ ունէի ես ի վերայ ասացեալ տանն, եւ բոլորովին տվի վերոյ յիշեալ Տեառն Դանիէլին եւ արարի նմայ տէր եւ ժառանգորդ ի վերայ վերոյ ասացեալ տանն մինչեւ յաւիտեան վասն հաստատութեան բանիս ձեռնադրեցի առաջի ատենի իշխանին աշխարհին մերոյ եւ կնքեցի թուղթս վաճառելոյ տանս այսմ աւուր դեկտեմբարի ամսոյ 15. յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773. ի գեօղն Փէրիս:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեաց,
կնքեաց եւ յանձնեաց.
Մարտիրոս քեօֆխայ Փէրիու.
Բաղրամ որդոյ Մարտիրոս.
Մարտիրոս որդոյ Բաղրամի.

Օրինակ նամակի զինուորական իշխանութեան ի վերայ Մայրաքաղաքաց: