Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ստացայ ես Բաղրամ որդոյ զեբեդեա ի ձեռանէ Տեառն Մանասէ որդոյ Պարուրայ վեց հարիւր դահեկան երծաթի հայոց, վասն սմայ խոստացայ եւ սովաւ պարտաւոր արարի զիս, զի ի վեր ասացեալ վեց հարիւր դահեկանն պակասեցուցանեմ ի պարտուց Տեառն Մանասէի, որ պարտէ զիս միով վաշխապարտիւ թուաւ յունիսի 5. յամի Տեառն 1768. քանակութեամբ երեք հազար չորս հարիւր դահեկան երծաթ, հաստատութիւն բանիս ձեռնադրեցի առ յայսմ աւուր ի քաղաքի Անի յամսեանն յունիսի 10. յամի Տեառն փրկչին մերոյ Քրիստոսի 1769:
Մանասէ որդոյ Պարուրայ.

600 դրամ երծաթ.

Օրինակ թղթոյ արձակման ի Տարապարտուց: