Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յայտնի լինի ամենեցուն, որ մեք ներքոյ ձեռնադրողք Աթանաս որդոյ Կիրակոսի գեղջէն Մեղրու, Կիրակոս որդոյ Մլքեսեդի գեղջէն յԵղվարդու երկայն ժամանակաւ ընդ միմեանց առ եւ տուր արարաք, եթէ վաճառականութեամբ, եթէ պարտայտութեամբ եւ եթէ երկիր վարձու եւ դաշտ ճարակելոյ խաշանց եւ այլն, եւ ի սկիզբ մերոյ առ եւ տրից ընդ միմեանց մինչեւ ցայսօր ի միջի մեր ձեռնադրեցաք բազում կերպիւ գրեանք եթէ դաշանց եւ եթէ պարտուց եւ եթէ ստացելոց կատարումն ամենայն գործոց մերոց այսօր այս եղեւ որ ամենայն համար ի մէնջ մեր անցելոց բանից համեմատելով փակեցաք, զոր ինչ պակասութիւն ի առ եւ տրէ մերմէ ընդ միմեանց լցուցաք մնացորդ պարտ մեր ընդ միմեանց անթերի հատուցումն արարաք, եւ երկուց կողմանց գոհութեամբ մին զմին անպարտ արարաք, եւ ազատապէս արձակում տուաք միմեանց ի վերայ այս եւ զամենայն զոր ինչ բան եւ գործ որ ի սկզբանէ մինչեւ ցայսօր մէնջ մեր միմեանցէ ընդ միմեանց անցեալ բոլորովին խփեցաք, եւ այսուհետ անյիշելի արարաք հանդերձ ամենայն կերպիւ թղթոց ի մեր երկուց կողմանց ձեռնադրեալք, զոր ինչ ի մի կողմանէ առ միւսն որում ժամանակի եւ որում ձեռի որ երեւեսցի անարժան արարաք թուղթ արձակութեանս երկու միմեանց համեմատ գրեցաք եւ մեր Աթանաս եւ Կիրակոսս առաջի վկայից ձեռնադրեցաք եւ կնքեցաք որ ըստ իւրաքանչ ոք ունելով մի վասն անհոգս զինքն պահելոյ սկզբանէ մինչեւ ցայսօր ամենայն հարկից որ եղեւ ի մէնջ մեր, գրուեցաւ յայսմ աւուր ի գեօղն Մեղրու ապրիլի ամսի 14. յամի Տեառն փրկչին մերոյ էր 1767.

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Կիւրեղ որդոյ Աստուածատրոյ.
Սինաքարիմ որդոյ Ասանէթի.
Աթանաս որդոյ Կիրակոսի.
Կիրակոս որդոյ Մլքեսեդի.

Օրինակ թղթոյ Երաշխաւորութեան անձանց: