Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յայտնի լինի ամենեցուն որ ես զեբեդեայ որդոյ Կարապետի գեղջէն յԵղվարդու ետու անձն իմ երաշխաւորութիւն ի տեղի պարտուց Միքայէլի որդոյ Գաբրիէլի նոյն յԵղվարդու բնակողի խոստացայ առաջի ատենի պատուելի յապարանի քաղաքին յԵրեւանու որում ժամանակի որ հրաման պատուելի ապարայնէ ելցէ կոչումն ի վեր ասացեալ Միքայէլ որդոյ Գաբրիէլի պատրաստ ի ատենի կացցէ, այլ եթէ փախիցէ նա' ես զեբեդայ որդոյ Կարապետի կացից ի ատենի պատուելի յապարանի, եւ յանձն առից զամենայն պարտս Միքայէլի, եթէ նա' իցէ կենդանի եւ փախուցեալ, այլ եթէ բնականապէս մեռեալ ո'չ մնասցէ պարտ երաշխաւորութեան ի վերայ իմ, հաստատութիւն բանիս ձեռնադրեցի ի յայսմ աւուր ի մայրաքաղաքն յերեւան յամսեանն մարտի 16. յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1767:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Զեբեդեայ որդոյ Կարապետի.
Կիւրեղ որդոյ Աստուածատրոյ.
Սինաքարիմ որդոյ Ասանէթի.

Օրինակ թղթոյ երաշխաւորութեան վասն ընչից: