Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի պատճառէ մահու եւ կամ ի գործոց ձեռաց մեղաց եթէ անկցի խորհրդակից ոմն ի տեղի անկելոյն ելցէ եւ մտցէ նա' որ էր քաշ աստիճանաւ եւ ներքոյ նմա, եւ ամենեքեան ներքոյ անկելոյ առն ելցեն աստիճանէ իւրմէ մի աստիճան ի վեր, զի դատարկասցի աստիճանն երեք տասան եւ ի տեղի դատարկ աստիճանի ընտրեցեալ լինի այր արժանի ի Տանէն Հայոց եւ նստցի աթոռ երեք տասաներորդ աստիճան խորհրդակցութեան հրովարտակու ի տանէն հայոց, ըստ նմանութեան 94երորդ յօրէնս: