Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ծանդրութիւն կշռոց մերոց ի վերայ Աշխարհին Հայոց այսպէս լիցի.
Կրտսերն մի ցորեանի ծանդրութիւն:
Ամենայն չորս ցորեան մի ղրէթ որում աշխարհ ճանաչէ ղրաթն:
24 ղրէթն մի դրամ, եւ եթէ երծաթ,
եթէ պղինձ պարտէ ունիլ
ծանդրութիւն 24 ղրէթի:
60 ղրէթն մին դահեկան երծաթի
եւ կամ ոսկոյ:
124 ղրէթն մին տէրունի երծաթէ
եւ կամ ոսկոյ:
24000 ղրէթն մին կշիռ:
480000 ղրէթն մի բեռն:
Այսպէս կշռեսցի ծանդրութիւն ամենայն կշռելոյ իրաց: