Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն եկեղեցւոյ կազմել գտանի երկու սեղանս վասն մատուցման սրբոյ պատարագի, մի ի սեղանոյ կատարեսցի պատարագն ժամ արշաւալոյսի որում ընդունեսցեն Օրհնութիւն ծերք, պառաւունք եւ եւ ալեւորք, եւ ի վերայ միոյ սեղանոյ մատուսցի պատարագ եօթն ժամ առաւօտու, որում ընդունեսցեն զօրհնութիւն երիտասարդք կանայք եւ կուսանք, մի' ոք տիկին, եւ կամ աղախինք, եւ հասարակ դստերք ժողովրդոց եւ մանկունք մի' ելցէ ի տանէ եւ բնակութենէ իւրմէ առաջ քան ծագելոյ արեգական, բաց ի տօնից սրբոց ընտանեօք միաբան: