Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն Օտարական եթէ հաւատացեալ ի Քրիստոս եթէ անօրէն ազատապէս կարէ մտանել Աշխարհս Հայոց կալ եւ բնակիլ ընդ հովանաւորութեան Տանն Հայոց ազատապէս պաշտել զԱստուածս իւր, ըստ սովորութեան իւրոյ հատուցանելով հարկ եւ մաքս եւ պատիւս, եւ ընդունիլ դատաստան ըստ Օրինօք հայոց ի վերայ գործոց ձեռաց իւրոց, եւ կրկին եթէ կամի ելանել ստացուծօք իւրօք առ աշխարհն իւր որում ժամանակի որ ինքն կամեսցի հատուցանել պարտէ տասանորդ ստացուածոց իւրոց, եւ մնացորդն ազատ լինի տանելոյ ուր որ ինքն կամեսցի: