Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխան ի վերայ Աշխարհին Հայոց պարտ է պատրաստել մէջ ամենայն ամրոցաց ի ներքոյ իշխանութեան իւրոյ ծախիւք Տանն Հայոց չափաւոր վառօդս, հացս, փայտս, վառելիքս, աղս եւ տիկ բառնալոյ ջրոյ, եւ կաշի վասն տրեխի, եւ կացին վասն հատանելոյ փայտի եւ բահս, եւ ամենայն չորս եղանակս տարոյն չորս անգամ առաքեսցէ վերատեսուչս այրս հաւատարիմս զի ականատեսութեամբ տեսցէ եւ պակասութիւնն եւ լրումն բանին երդմամբ բացատրեսցի ի ատենի յիշխանին զի պակասութիւնն լցուսցէ: