Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն արհեստաւոր թղթաշինութեան պարտ է յօրինել չափաւոր թուղթ եւ գերազանց եւ պատուականագոյն քան զամենայն թուղթ, նշանաւ ի մէջ թղթոյն գառն մի դրօշակաւ եւ թուաւ տարոյն, միայն վասն Տանն Հայոց այնքան որ հարկեսցի Տանն եւ իշխանութեան Հայոց ստանալով գին թղթին իւրոյ: