Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք ի յերեսս Երկրին Հայոց որ ունի գանգատս պարտ է գրել նմայ ի վերայ թղթոյ տէրունւոյ ձեռամբն ատենաբանի միոյ, եւ տացէ ի տունն դատաստանին աշխարհին իւրոյ, եւ դատախազն պարտ է պատասխանել նմայ, գրեցեալ ի վերայ թղթոյ տէրունւոյ. եւ ի յամէն կողմանց երկուս անգամս վիճաբանութիւնս, յետ այնորիկ ընդունեսցի վճիռս իւր ի ատենէ դատաստանի ի վերայ թղթոյ տէրունւոյ: