Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն վճռոյ հատեցեալ ի յերեսս երկրին հայոց ի տեղիս` տեղիս իշխանութենէ դատաստանի ընդ հովանաւորութեամբ Տանն Հայոց, եթէ ոչ բաւականասցի գանգատող եւ կամ դատախազ ի վճռոյն հատեալ ի վերայ իւրեանց, ազատապէս կարէ խնդիրս ի տանէն դատաստանէն առնել զի մուծցէ Օրինակն գանգատի եւ պատասխանոյ դատախազին ընդ յապարանս դատաւորաց Հայոց, եւ անտի գտցի վճիռ եւ դատաստան իշխանաց Աշխարհին Հայոց, եւ ամենայն տուն դատաստանաց պարտեն տալ նոցա ազատութիւն ըստ խնդրուածոց նոցա եւ յապա զոր ինչ վճիռ ի յապարանէն եւ դատաւորաց Հայոց ելցէ, նայ լիցի յետին վճիռ եւ նովաւ բաւականասցեն: