Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն աշխարհի ի յերեսս Երկրին Հայոց ծախիւք Տանէն Հայոց շինեսցի տուն զարգացուցանելոյ մանկունքն անօրէնութեամբ ծնեալ կաթնատուաւ կերակրօք հանդերձիւ մինչեւ հասակս եօթն ամ: