Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն հարկ մաքս եւ բաժին տարեկան բերմանէ Երկրին Հայոց թէ ի պտղոց, թէ ի բուսոց, թէ անասնոց, սողնոց եւ թռչնոց հանեալ լինի բաժին Տանն Հայոց յամսեանն սեպտեմբերի, կէսն բերմունք աշխարհին եւ կէսն ըստ արժողութեան տարւոյն, ոսկի եւ երծաթ եւ բերմունք աշխարհին բոլորն հատուցում լինի յամսեանն սեպտեմբերի առ ի շտամարանս տէրունական ի նոյն աշխարհին, այլ ոսկի եւ երծաթն երից անգամ եւ երիս ժամանակաւ, մի` ի յամսեանն հոկտեմբերի, մի ի յամսեանն յունվարի վերջին հատուցումն ի յամսեանն մայիսի: