Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում աշխարհի եւ ի գաւառի գտցի գաւառապետ դաւաճան որում զրկեալ լիցի Տանն Հայոց, ի բերմանէ պտղոյն աշխարհին իւրոյ անկցի գաւառապետութենէ, եւ ագարակն նորա եօթն ամս մանրամասնաբար քննութեամբ հանեսցի բաժին Տանն Հայոց եւ ոչ ներեսցի նմայ շիւղ մի յարթի: