Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն որ պարտական ոսկոյ, երծաթոյ, ձիթոյ եւ գինոյ եւ ամենայն ինչ ի վերայ աշխարհի հատուցանել պարտ է պարտականն ստացուածքս իւր եւ ստացուածքս կնոջ իւրոյ, եւ անձն միմիայն պարտականին մտցի ի բանտ, կին եւ որդիք դստերք եւ ամենայն սերունդաւ եւ ազգականաւ անձամբք, եւ ստացուածօք ազատ լինեն, բայց ստացուածքէ կնոջ եւ պարտականին: