Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մեղաւոր ոմն քրէական ո'չ կարէ տալ երաշխաւոր եթէ ո'չ անձն իւր կացցէ ի բանտի մինչեւ դատեսցի, եթէ գանգատ ի վերայ մեղաց նորայ երկբայելի լիցի կարէ դատաստանն ընդունիլ երաշխաւոր, բայց երաշխաւորն այն պարտ է լինիցի այր արժանի տէր ստացուածոց յաւելի քան թէ տասն բիւր դահեկան երծաթի, եթէ մեղաւորն դատապարտեսցի մահ եւ փախիցէ, եւ երաշխաւորն ոչ կարացի յանձնել մեղաւորն ի ձեռն դատաստանի մինչեւ ամիսս վեց երաշխաւորն պարտական լիցի հատուցանել առ Տունն ողորմութեան Հայոց հինգ բիւր դահեկան երծաթ եւ յինքն մտցէ ի բանտ ամիսս վեց, այնուհետ ազատ լիցի եւ ոչ ոք դատաստան սորա կրկին երաշխաւորութիւն մի ընդունեսցի: