Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մեղաւոր քրէական դատապարտեալ ի մահ, եթէ փախիցէ պատկեր ձուլածու նորայ կախիցէ ի կախաղանի եւ ինքն ամենայն ժամանակս կենաց իւրոց որում կողմ Աշխարհին Հայոց ըմբռնեալ մատնեցի ի դատաստան յամանգամայն մեռցի: