Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն յաղթող զօրագլուխ ի վերայ գերեզմանի իւրոյ կարող է գտանիլ մատուռ շինեցեալ ծախիւք իւրովք: