Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սպարապետն դեղին ըստ վերոյ գրեցելոյն սպիտակ ուրարով եւ փնջով եւ չուանով, եւ զինուորքն սպիտակ թելի գրով համարն հազարապետին իւրեանց ընդ քամակն: