Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն փախստական ի ամենայն ազգէ որ լինիցի եթէ մտցի աշխարհն մեր գտցի պահպանութիւն ի մէնջ ըստ Օրինօք մերոյ, բայց եթէ պարտական ոսկոյ եւ երծաթոյ, ցորենոյ, գինոյ եւ ձիթոյ եւ այլն, ամենայն ժամ պարտ է նմայ հատուցանել պարտս իւր ըստ օրինօք, բայց պարտ մեղաց քրէականի որ ազատ լիցի, եւ եթէ գողացեալ եւ յափշտակեալ զամենայն զոր ինչ այլոց ըստ Օրինօք մերոց յետս դարձուցանի Տեառն իւրոյ, անձն իւր միայն փրկեսցի ի պատժոյ դատաստանի եւ յինքն մնայ նախատանօք: