Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Երկրաչափն բանակին պարտ է մի աւուր յառաջ քան զխաղալն բանակին առ այլ դաշտ մտցէ ի դաշտն եւ բաժանեսցի երկիր եւ ջուր վասն իջանելոյ բանակին կարգաւ, փորձեսցի ջուր եթէ գտցի մաքուր վասն ըմպելոյ արանց եւ անասնոց: