Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք Հայրապետ, Նախարար, Եպիսկոպոս, տանուտէր, քահանայք, յիշխանք աշխարհի մի' հրամայեսցեն ի վերայ ո'չ ումեք արտաքոյ աստիճանի իւրեանց, եւ կամ յաւելի քան զայն, որ տուաւ նոցա ըստ իւրաքանչիւր կարգի եթէ էկլէզիաստիկէ, եւ եթէ ի Տանէն Հայոց: